پارکینگ فرودگاه امام

پنج پارکینگ فرودگاه امام با داشتن ظرفیتی بیش از ١٣ هزار خودرو پذیرای مسافران محترم می باشد. که دارای یک پارکینگ طبقاتی و ۴ پارکینگ روباز می باشد که تعرفه قیمت پارکینگ طبقاتی مسقف از پارکینگهای روباز بیشتر می باشد.

  • پارکینگ طبقاتی که بخش اصلی آن بصورت مسق می باشد و با ظرفیت ١۵٠٠ خودرو در دو طبقه می باشد که با توجه به هزینه بیشتر  آن ، برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و استقبال از مسافرین پیشنهاد می گرددد – که در زیر ترمینال واقع شده است و از طریق آسانسورهای آن به سالن های ترمینال دسترسی دارد.
  • پارکینگ های روباز شماره ٣ و ۴ با ظرفیت حدود ١٠ هزار خودرو که جهت توقف های چند ساعته یا توقف های شبانه روزی پیشنهاد می گردد و در فاصله دورتری از ترمینال واقع شده و راه دسترسی به ترمینال از طریق اتوبوس های شاتل به صورت رایگان یا استفاده از پل ارتباطی امکان پذیر است. این پارکینگ ها در روبروی ترمینال واقع شده اند که با تابلوهای راهنمایی محل آن مشخص شده است.
  • پارکینگ روباز شماره ٢ با ظرفیت حدود ٨۴٠ خودرو عموماً جهت پارک خودروهای توقیفی استفاده می شود که در زمان های پیک سفر مانند نوروز مورد استفاده مسافرین قرار میگیرد و در فاصله دورتری از ترمینال نسبت  به پارکینگ شماره ٣ و ۴ قرار گرفته است. در ایام پیک سفر اتوبوس های شاتل به صورت رایگان اقدام به انتقال مسافرین از این پارکینگ به ترمینال و بالعکس می نمایند.
  • پارکینگ روباز شماره ۵ با ظرفیت ١٢٠٠ خودرو که معمولا جهت مراجعین به گمرک فرودگاه امام مورد استفاده قرار می گیرد ولی در ایام پیک سفر در صورت تکمیل ظرفیت سایر پارکینگ ها  قابل استفاده مسافرین نیز می باشد.  این پارکینگ در محدوده گمرک فرودگاه قرار گرفته  و در ایام پیک سفر اتوبوس های شاتل به صورت رایگان اقدام به انتقال مسافرین از این پارکینگ به ترمینال و بالعکس می نمایند