لیست داروهای ممنوعه در دبی

داروهای غیرمجاز در دبی

براساس اطلاعات ارائه شده در سایت کنسولگری ایران در دبی لیست داروهای ممنوعه که در سفر به دبی نباید همراه شما باشد و یا باید قبلا مجوز آنرا از سفارت امارات در تهران یا سایر کشورها گرفته باشید به شرح ذیل می باشد:
متادون

فنتانیل

مورفین

پتیدین

کدئین

دکسترومتورفان

فنوباربیتال

باربیتالها

دیفنوکسیلات

آمفتامین‌ها

متیل فنیدیت

مپروبامات

اتینامات

پنتازوسین

آلپرازولام

کلونازپام

کلوبازام

دیازپام

استازولام

فلورازپام

لورازپام

میدازولام

اکزازپام

تمازپام

کلودیازپوکساید

استامینوفن کدئینه

آلپرازولام (قرص)

آمانتادین (کپسول)

آمی تریپتیلین (قرص)

آسپرین کدئینه (قرص)

آتراکوریم (آمپول)

باکلوفن (قرص)

بی پریدین (آمپول)

بی پریدین (قرص)

کلردیازپوکسید (قرص)

کلرپرومازین (آمپول)

کلرپرومازین (قرص)

کلیدینیم سی (قرص)

کلومیپرامین (قرص)

کلونازپام (قرص)

دکسترومتورفان (شربت)

دکسترومتورفان پی (شربت)

دکسترومتورفان (قرص)

دیازپام (آمپول)

دیازپام (قرص)
دیفنوکسیلات (قرص)

اوربیافین

آرتین تری هگزوفنیدیل

دکسپین (کپسول)

فلووکسامین (قرص)

فلوکستین (قرص)

فلوکستین (کپسول)

فلوفنازین (قرص)

فلوفنازین (آمپول)

هالوپریدول (قطره)

هالوپریدول (قرص)

هالوپریدول (آمپول)

هیدروکسی زین (شربت)

هیدروکسی زین (آمپول)

هیدروکسی زین (قرص)

ایمی پرامین (قرص)

کتامین (آمپول)

لیتیوم کربنات (قرص)

لورازپام (قرص)

مپروبامات (قرص)

متوکاربامول (آمپول)

متوکاربامول (قرص)

میدازولام (آمپول)

نورتریپتیلین (قرص)

اکزازپام (قرص)

پانکورونیوم (آمپول)

پاروکستین (قرص)

پرفنازین (آمپول)

پرفنازین (قرص)

فنوباربیتال (شربت)

فنوباربیتال (قرص)

فنوباربیتال (آمپول)

فنی تونین کمپاند

پریمیدون (قرص)

پروپوفول (آمپول)

رمیرون (قرص)

تیوپنتال (آمپول)

تیوپنتال (قرص)

تیوریدازین (قرص)

تیوتیکس (کپسول)

ترامادول (قرص)

ترامادول (آمپول)

تری فلوپرازین (آمپول)

تری فلوپرازین (قرص)

تری هگزیفنیدیل (قرص)

تریمیپرامین (قطره)

تریمیپرامین (قرص)

والپروات سدیم (قرص)

ترامادول هیدروکلراید

کیمادرین