تور دبی هتل های ۴ستاره

قیمت تور دبی هتل ۴ستاره

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ایران ایر
 اعتبار قیمتها تا ۱۰خرداد ۹۸ به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ چارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
GRAND EXCELSIOR BB 3436000 300000 4321000 600000
AL JAWAHARA GARDEN BB 3443000 302000 4334000 605000
NIHAL PALACE BB 3456000 307000 4360000 614000
LANDMARK PREMIER BB 3582000 349000 4611000 699000
CITY SEASON BB 3773000 414000 4994000 829000
ALOFT CITY CENTRE BB 3813000 428000 5073000 856000
HOLIDAY INN FESTIVAL CITY BB 3865000 468000 5368000 936000
GEVORA BB 3931000 468000 5311000 936000
Edit

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ماهان
 اعتبار قیمتها تا ۱۰خرداد ۹۸ به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ چارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
GRAND EXCLESIOR BB 3821000 300000 4706000 600000
ALJAWAHARA GARDEN BB 3828000 302000 4719000 605000
NIHAL PALACE BB 3841000 307000 4745000 614000
LANDMARK PREMIER BB 3967000 349000 4996000 699000
CITY SEASON BB 4158000 414000 5379000 829000
ALOFT CITY CENTER BB 4198000 428000 5458000 856000
HOLIDAY INN FESTIVAL CITY BB 4250000 446000 5564000 892000
GEVORA BB 4316000 468000 5696000 936000
Edit