تور دبی هتل های ۴ستاره

قیمت تور دبی هتل ۴ستاره

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ایران ایر
 اعتبار قیمتها تا ۱۰تیر ۹۸ به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ چارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
LOTUS GRAND BB ۳۵۶۴۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۴۳۳۳۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰
GRAND EXCELSIOR BB ۳۶۹۲۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰ ۴۵۸۹۰۰۰ ۶۰۹۰۰۰
COPTHORN HOTEL BB ۳۷۰۴۰۰۰ ۳۰۹۰۰۰ ۴۶۱۴۰۰۰ ۶۱۷۰۰۰
CIRAL DEIRA BB ۳۷۱۰۰۰۰ ۳۱۱۰۰۰ ۴۶۲۶۰۰۰ ۶۲۲۰۰۰
DORUS HOTEL BB ۳۷۷۱۰۰۰ ۳۳۲۰۰۰ ۴۷۴۸۰۰۰ ۶۶۳۰۰۰
SAMAYA BB ۳۹۱۸۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰ ۵۰۴۱۰۰۰ ۷۶۲۰۰۰
ROYAL CONTENENTAL BB ۳۹۲۴۰۰۰ ۳۸۳۰۰۰ ۵۰۵۳۰۰۰ ۷۶۷۰۰۰
CITY SEASON BB ۳۹۲۴۰۰۰ ۳۸۳۰۰۰ ۵۰۵۳۰۰۰ ۷۶۷۰۰۰
MOSCOW BB ۳۹۴۸۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰ ۴۹۰۷۰۰۰ ۷۱۷۰۰۰
CARLTON DOWNTOWN BB ۴۰۹۵۰۰۰ ۴۴۱۰۰۰ ۵۳۹۵۰۰۰ ۸۸۳۰۰۰
ALOFT PLAM BB ۴۱۳۸۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ۵۴۸۱۰۰۰ ۹۱۲۰۰۰

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ماهان
 اعتبار قیمتها تا ۱۰تیر ۹۸ به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ چارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
LOTUS GRAND BB ۳۸۱۷۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۴۵۸۶۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰
GRAND EXCELSIOR BB ۳۹۴۵۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰ ۴۸۴۲۰۰۰ ۶۰۹۰۰۰
COPTHORN HOTEL BB ۳۹۵۷۰۰۰ ۳۰۹۰۰۰ ۴۸۶۷۰۰۰ ۶۱۷۰۰۰
CIRAL DEIRA BB ۳۹۶۳۰۰۰ ۳۱۱۰۰۰ ۴۸۷۹۰۰۰ ۶۲۲۰۰۰
DORUS HOTEL BB ۴۰۲۴۰۰۰ ۳۳۲۰۰۰ ۵۰۰۱۰۰۰ ۶۶۳۰۰۰
SAMAYA BB ۴۱۷۱۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰ ۵۲۹۴۰۰۰ ۷۶۲۰۰۰
ROYAL CONTENENTAL BB ۴۱۷۷۰۰۰ ۳۸۳۰۰۰ ۵۳۰۶۰۰۰ ۷۶۷۰۰۰
CITY SEASON BB ۴۱۷۷۰۰۰ ۳۸۳۰۰۰ ۵۳۰۶۰۰۰ ۷۶۷۰۰۰
MOSCOW BB ۴۲۰۱۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰ ۵۱۶۰۰۰۰ ۷۱۷۰۰۰
CARLTON DOWNTOWN BB ۴۳۴۸۰۰۰ ۴۴۱۰۰۰ ۵۶۸۴۰۰۰ ۸۸۳۰۰۰
ALOFT PLAM BB ۴۳۹۱۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ۵۷۳۴۰۰۰ ۹۱۲۰۰۰